KONTAKTIRAJTE NAS

E-NOVICE

GEODETSKA UPRAVA RS UREJA EVIDENCE

Geodetska uprava bo posodabljala evidence

Geodetska Uprava RS je v pripravi predloga za Program dela državne geodetske
službe za leti 2013 in 2014 pripravila načrt za izboljšanje nepremičninskih
evidenc in samih procesov za evidentiranje nepremičnin. V naslednjih letih lahko
med drugim pričakujemo boljše določitve vrednosti nepremičnin in večjo pravno
varnost lastnikov. Poleg tega pa bolj prijazno in hitrejše spreminjanje
geodetskih podatkov, s čimer se bo prikaz nepremičnin v evidencah še bolj
približal dejanskemu stanju v naravi. Kot primer lahko tudi navedemo, da bomo
imeli boljše vodno pravne režime in kar je še bolj pomembno, boljše poplavne
karte. Program najbolj nestrpno pričakujejo nekateri izvajalci, ki se borijo za
nekatera dela pri izvedbi, saj proračun namenja za posodobitve tudi nekaj
sredstev. Trenutno sta objavljena dva javna razpisa. Koristi pa bomo, poleg
javnih služb, imeli vsi lastniki nepremičnin, pa tudi tisti ki to nameravajo
postati.
Poglejmo nekaj izvlečkov iz programa:
Na posameznih področjih
delovanja državne geodetske službe bomo bo z dosego ciljev pridobili:
Na
področju državnega prostorskega koordinatnega sistema in topografskega
sistema:
Bo z doseganjem strateških ciljev omogočen racionalnejši zajem,
kakovostno vzdrževanje in učinkovita uporaba podatkov nepremičninskih evidenc in
drugih prostorskih evidenc za geolociranje podatkov in pojavov v ESRS. Državni
topografski podatki, zbirni podatki o gospodarski infrastrukturi in državne
karte bodo uporabljeni kot strokovne podlage na področju načrtovanja ter
upravljanja s prostorom in okoljem, poplavne varnosti, kmetijske politike in za
izdelavo najrazličnejših tematskih prikazov ter navigacijo.
Na področju
evidentiranja gospodarske infrastrukture:
Bo z doseganjem strateških ciljev
omogočeno smotrnejše načrtovanje, varnejše izvajanje posegov v prostor in
gospodarnejše ravnanje z objekti gospodarske infrastrukture. Z evidentiranjem
stvarnih pravic na gospodarski infrastrukturi se bo povečala pravna varnost
lastnikov gospodarske infrastrukture.

Na področju uvajanja direktive
INSPIRE:

Z doseganjem strateških ciljev bo omogočeno enostavnejše,
točnejše in hitrejše zajemanje podatkov za potrebe posodabljanja geodetskih in
drugih prostorskih evidenc, geolociranje podatkov v evropskem prostorskem
referenčnem sistemu, povezovanje podatkov in za izmenjavo podatkov v meddržavnih
projektih.

Na področju evidentiranja nepremičnin:
Z doseganjem
strateških ciljev bodo izpolnjeni pogoji za večjo pravno varnost lastnikov
nepremičnin, večjo varnost vlaganj v nepremičnine in v investicije, povezane z
nepremičninami, omogočeno bo učinkovitejše delovanje nepremičninskega trga,
pravično in učinkovito obdavčenje nepremičnin, ustvarjeni bodo predpogoji za
vodenje ustreznejše zemljiške in stanovanjske politike, načrtovanje posegov v
prostor, hitro odkrivanje in evidentiranje nedovoljenih posegov v prostor in za
uspešno delovanje služb za zaščito in reševanje.

Strateški cilji na
področju kakovosti in popolnosti podatkov ter usklajenosti povezovanja
nepremičninskih evidenc bodo v povezavi z ustrezno informacijsko infrastrukturo
, doseženi v okviru izvajanja skupine projektov e-prostor.

Na področju
množičnega vrednotenja nepremičnin:
Z doseganjem strateških ciljev bodo
zagotovljeni pogoji za pregledno delovanje trga nepremičnin, podatki o
realiziranih cenah in najemninah na trgu nepremičnin ter podatki o posplošeni
tržni vrednosti vseh nepremičnin v Sloveniji za namene objektivnega obdavčenja
nepremičnin in za druge namene.
Na področju izdajanja geodetskih
podatkov:
Z doseganjem strateških ciljev bo omogočena široka uporaba podatkov
za različne namene na standardiziran, učinkovit in uporabnikom prijazen način.
Podatki bodo dosegljivi skozi enotno vstopno točko, boljše razumevanje
informacij in širša uporaba podatkov pa bo omogočila hitrejši razvoj drugih
storitev v okviru informacijske družbe.
Na področju informatike:
Z
doseganjem strateških ciljev bo zagotovljeno stabilno informacijsko okolje, ki
bo omogočalo stroškovno in postopkovno učinkovito izvajanje zakonsko predpisanih
procesov organizacije, nemoteno poslovanje ter kakovostne podatke za lastne
potrebe in za zunanje uporabnike.
Na področju organiziranosti državne
geodetske službe:
Z doseganjem strateških ciljev bo doseženo racionalnejše
izvajanje nalog državne geodetske službe in bolj kakovostno opravljanje storitev
za uporabnike.

Na področju izobraževanja:
Z doseganjem strateških
ciljev bo zagotovljena ustrezna, usposobljena kadrovska struktura uslužbencev
Geodetske uprave RS izvajalcev geodetske dejavnosti in uporabnikov.
Z
upoštevanjem evropskih in drugih mednarodnih usmeritev ter njihovim dejavnim
sooblikovanjem bo omogočen primerljiv in usklajen razvoj ter delovanje geodetske
službe v Sloveniji.
V skladu z doseganjem strateških ciljev pa sta v
akcijskem načrtu že predvidena dva javna razpisa

1. Razpis: ZA IZBOLJŠAVO
LOKACIJSKIH PODATKOV ZEMLJIŠKEGA KATASTRA NA OBMOČJU TRAJNIH NASADOV IN na
območju OBČINE
Izvlečki iz razpisne dokumentacije oz. predvideni cilji
so:
Uporabo zemljiškokatastrskih podatkov lahko omejuje slabša natančnost
lokacijskih podatkov zemljiškega katastra. Slabi lokacijski podatki otežujejo
pripravo in uveljavljanje občinskih in državnih prostorskih načrtov, ukrepov
kmetijske politike in drugih ukrepov, ki se uveljavljajo kot omejitve ali režimi
po parcelah, ki so posledica grafičnih presekov dveh ali več vsebin, ki so
prostorsko opredeljene z različno položajno natančnostjo (npr: dejanska raba in
zemljiškokatastrski prikaz).
Za 26 % vseh parcel v Sloveniji so podatki
zemljiškega katastra lokacijsko ustrezni. Podatki o mejah imajo položajno
natančnost, ki omogoča izdelavo zemljiškokatastrskega načrta. Zanje je že
izdelan zemljiškokatastrski načrt.

Rezultat postopka bo s premikom,
rotacijo in spremembo merila bolj pravilen položaj zemljiškokatastrskega prikaza
(slike iz razpisne dokumentacije GURS)
Najboljši lokacijski podatki so
rezultat ureditve mej in komasacij z izmero zemljiškokatastrskih točk s
predpisano natančnostjo. Zahtevnost postopkov ne omogoča pridobitve ustreznih
lokacijskih podatkov za območje cele države. Zato bo ta način še naprej
uporabljan predvsem na zahtevo lastnikov ali investitorjev.
Izboljšava
lokacijske natančnosti podatkov, da bi omogočali neposredno uporabo za izvedbo
grafičnih presekov zemljiškega katastra z drugimi prostorskimi podatki, je možno
doseči tudi z drugimi metodami.
Cilj izboljšave lokacijskih podatkov
zemljiškega katastra je določiti čim bolj natančne koordinate
zemljiškokatastrskih točk. Za izboljšavo lokacijskih podatkov ZK se uporabijo
izmerjene koordinate točk in digitalni ortofoto (DOF).

2. Razpis:
Digitalizacija arhiva zemljiškega katastra
Sedanje stanje v zemljiškem
katastru je poenostavljeno takole: Digitalni so grafični in atributni podatki o
parcelah in parcelnih delih. Arhiv elaboratov, s katerimi so parcele nastajale
in se spreminjale, ki ga geodetska podjetja uporabljamo za ugotavljanja položaja
mej, pa so večinoma v papirnati obliki. To pomeni, da moramo pred sako geodetsko
storitvijo naročiti podatke, ki jih uslužbenci kopirajo in pošiljajo. Z
digitalnim arhivom pa se bo dostop do teh podatkov bistveno izboljšal ne smo
geodetskim podjetjem, ampak tudi lastnikom parcel, ki te podatke potrebujejo za
svoje parcele.
V razpisu se predvideva digitalizacija dela arhiva, ki pa bo
pomembna stopnička k posodobitvi.

Boštjan Trobiš, univ., dipl., inž.,
geod.

6.2.2013